הגדה של פסח בכריכת עור - מגוון צבעים

 
295.00 ₪
מק"טשיתוף:

הגדת הרבי (היכל מנחם) בכריכת עור אמיתי.

ההגדה המפורסמת של הרבי, בעריכה חדשה ובשפה ברורה, למען יתבשם המעיין מיופיה ומהדרה. במכון "היכל מנחם" עמלו לפענח את כל העניינים המבוארים בהגדה בשפה ברורה השווה לכל נפש וביתר אריכות, כך שכל ענין שנדפס עד עתה בתמציתיות ובקיצור, מובא במהדורה שלפנינו כשהוא מורחב ומבואר בטוב טעם ובהסברה קולחת.

בנוסף להגשת הדברים בשפה קלה השווה לכל נפש, עלה גם הצורך לחלק את תוכן ההגדה למספר מדורים כדי להקל עוד יותר על הבנת הדברים. ההגדה החדשה מחולקת אפוא לשלשה מדורים, בהתאם לשם ההגדה כפי שנקראה על ידי הרבי: "הגדה של פסח עם לקוטי טעמים מנהגים ומקורות", כך גם בהגדה שלפנינו חולקו הדברים ל"טעמים" "מנהגים" ו"מקורות":

א) "טעמי הגדה" – בו רוכזו כל הפירושים והביאורים שנכללו בהגדת הרבי. הן בפירוש ההגדה עצמה: ביאור פשט התיבות, הסברת עניני ההגדה ומשמעותם והסברת הקשר בין פסקאות ההגדה וסדרם. והן בנוגע לפסקי אדמו"ר הזקן שהובאו בהגדה: ביאור טעמי ההלכה והמנהג והסברת סדר הדברים.

הציונים ומראי המקומות לכל המקורות אותם שילב הרבי בתוך דבריו, הוצאו מתוך הדברים ונדפסו בשולי הגליון, כדי להקל על הקורא. בנוסף, במקום שהיה צורך להשלים את מראי המקומות הם הושלמו, וכן נוספו מראי מקומות וציונים חדשים, ברובם לספרים שלא ראו את אור הדפוס בזמן הדפסת ההגדה, והם מובאים בין אריחיים.

ב) "מקורות" – במדור זה נכללו כל מראי המקומות שאליהם הפנה הרבי את המעיין המבקש להכיר את מקורות ההגדה ואת מקורות ההלכה והמנהג. כמו"כ נכללו במדור זה כל המקומות בהם דן הרבי בשינויי נוסחאות ההגדה, כשהוא משוה בין מקורות שונים ומצביע על החילוק שביניהם.

ג) "מנהגים" – מנהגי ליל הסדר שנכללו על ידי הרבי בתוך הגדתו בין שלל הביאורים והפירושים, הוצאו במהדורה זו מתוך הדברים והוצגו במקומם כשהם משולבים בין קטעי ההגדה עצמם, גם זה כדי להקל על הקורא שיוכל לדעת את ה"מעשה אשר יעשה" מבלי שיצטרך לחפש את המנהג בין שלל הפירושים והביאורים.

"מעשה רבי" – לשלימות הענין נוסף גם מדור מיוחד, שנדפס כבר במהדורות קודמות של הגדת הרבי שיצאו לאור ע"י "היכל מנחם", ובו נרשמו הנהגות הקודש שנהג בהם הרבי בעצמו בעת עריכת הסדרים, זאת על פי הידוע אצל חסידים גודל החשיבות של "מעשה רב", וכפי שהרבי עצמו מביא בהגדתו פעמים רבות את "מנהג בית הרב".

במדור זו הושקעה מלאכה רבה ומאומצת, וכבסיס לו שימשה עבודתו הגדולה של הרה"ח ר' יהושע מונדשיין בספרו "אוצר מנהגי חב"ד". בנוסף לכך אנשי המערכת ביררו כל פרט וכל עובדה ע"פ עדויות של רבים מאנ"ש שזכו להיות נוכחים בסדריו של הרבי. במיוחד סייע בעדם המשפיע הרה"ח ר' יוסף יצחק שי' אופן, אשר עבר על מדור זה בפרטיות והגיהו.

"המאור שבהגדה" – בסוף ההגדה נוסף מדור מיוחד, בו לוקטו מכל ספרי הרבי, הארות ופירושים נפלאים, רובם על פי פנימיות הענינים, והם הברקות וביאורים השופכים אור על דברי ההגדה ומעוררים את הלבבות לעבודת ה'.

"ההגדה המקורית של הרבי" – בסוף הספר הובאה ההגדה המקורית של הרבי בלשונו הזהב ללא כל עריכה ועיבוד זאת ע"פ האמור "שגיאות מי יבין" ובפרט שמאד מאד עמקו דברי כ"ק אדמו"ר, ואין "מכון היכל מנחם" מתיימר כלל לקבוע את עומק כוונתו בביאוריו והערותיו הק' על ההגדה.