תנאי שימוש

לקוח/ה יקר/ה אנו שמחים שבחרתם לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט המקוון של חברת 'המרכז לחינוך ושליחות - ניידות חב"ד בע"מ' ח.פ. 515651222 (להלן: "החברה"), בכתובת : www.chabadshop.com (להלן: "אתר האינטרנט") תחת המיתוג: חב"ד שופ (להלן: "המיזם האינטרנטי") המציע לכם מגוון רחב של מוצרי יהדות, אביזרי למידה ומשחקי חשיבה.
התנאים הבאים מגדירים את זכויותיכם והתחייבויותיכם בעת הקניה באתר האינטרנט, אופן הרכישה, תנאי רכישה, אחריות על המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט (ככל שיש להם אחריות כזו), מועדי אספקתם, דרכי איסוף, באילו תנאים אתם רשאים לבטל עסקאות שביצעתם באמצעות אתר האינטרנט ופרטים חיוניים נוספים.
1.    הנכם מתבקשים לקרוא תקנון זה בקפידה ובעיון, היות והם מהווים הסכם מחייב ביניכם לבין החברה. כדי לאשר את הסכמתכם לתנאי השימוש והרכישה, עליכם לסמן את התיבה המתאימה במסך ההרשמה ורק אז תוכלו לעבור למסכי הרכישה. אם אינכם מסכימים לתנאים הללו, לא תוכלו לבצע קניות במסגרת אתר המיזם האינטרנטי.
למרות זאת, החברה רשאית שלא לאפשר ללקוח ספציפי לרכוש מוצרים באתר 'חב"ד שופ' באינטרנט - וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל את זכאותכם לבצע עסקאות באתר 'חב"ד שופ' באינטרנט בכל אחד מהמקרים הבאים:
1.1    אם פעלתם בניגוד להוראות תקנון זה.
1.2     אם מסרתם פרטים שגויים במתכוון.
1.3    אם ביצעתם מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או במיזם האינטרנטי שלה או ביישות משפטית אחרת הקשורה אליה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של החברה.
1.4    אם השתמשתם באתר או בשרותיו לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
1.5    אם הפרתם את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע החברה.
1.6    אם אתם חייבים כספים לחברה או לאיזו מחברות הקשורות עימה (לרבות חוב הנובע מקניה דרך המיזם האינטרנטי) ולא פרעתם את חובכם, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו;
1.7    אם כרטיס האשראי שברשותכם נחסם או הוגבל לשימוש או נתקבלה הודעת סירוב מחברת האשראי בדרך כלשהי.
1.8    כל סיבה סבירה אחרת אף אם נעשתה בתום לב.
1.9    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב לבצע פעולות באתר בתום לב, לא לעשות שימוש כלשהו במידע ובחומרים שהתקבלו ללא אישור החברה, לא לעשות במוצרי החברה כל שימוש מסחרי ללא אישור מפורש בכתב, שלא לנצל לרעה טעות/תקלה כלשהי במערכת או בנתונים שפורטו באתר כיאה לשימוש הוגן וראוי.
1.10    נפלה טעות חריגה בתיאור או תמונת מוצר כלשהו או במחיר או בפרט מהותי אחר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או האתר ו/או את הספקים.
1.11    אתר 'חב"ד שופ' רשאי מעת לעת לשנות את דרכי זיהוי או להוסיף עליהן.
2.    הליך רכישת מוצר באתר, מועדי אספקה ודרכי האיסוף:
2.1    טעויות מלאי עלולות לקרות, לפיכך, במידה ומוצר שהוזמן אינו זמין במלאי על אף האמור באתר, יינתן ללקוח צפי להגעת המוצר למלאי והלקוח יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לבטל את ההזמנה כמפורט בתקנון זה או להזמין מוצר חלופי הקיים במלאי או להמתין להגעת המוצר למלאי, ואולם בכל מקרה לא תעמוד לו כל זכות לקבל פיצוי כלשהו בגין כך. על אף האמור, במקרה שיחסר מוצר במלאי תהא לחברה זכות לבטל את העסקה וכמובן להשיב ללקוח כספים ששילם ולבטל את חיוביו ואולם לא תעמוד ללקוח כל זכות לקבל פיצוי כלשהו בגין כך גם אם המוצר לא יחזור למלאי בעתיד.
2.2    איחור במועד אספקה, בין אם נגרם כתוצאה מכשלים בדואר או בחברת השליחויות או מכל סיבה שהיא, לא יקנה לכם כל זכות לקבל פיצויים ו/או כספים כלשהם למעט זכותכם לבטל את העסקה, בהתאם לאמור בהסכם זה.
2.3    לאחר ביצוע הרכישה באתר יקבל הלקוח אישור הזמנה ישירות למייל שהוזן באתר בעת הרכישה. אישור ההזמנה יכלול את פרטי ההזמנה, הסכום ששולם ופרטים נוספים.
2.4    עם הגעת ההזמנה למשרדי החברה, ההזמנה תועבר לנציג המטפל, במידה ויש צורך ביצירת קשר טלפוני לשם השלמת הרכישה ו/או תיאום שילוח או איסוף הפנייה תטופל ע"י נציג החברה או מי מטעמה תוך שני ימי עסקים ממועד הפניה.
2.5    איסוף מוצר יעשה על ידי אדם בגיר בלבד שהינו מעל גיל 18. הלקוח או מי מטעמו יזדהו באמצעות תעודות זהות של הרוכש ובאמצעות תעודת זהות של אוסף המוצר וכן כרטיס האשראי שבאמצעותו התבצעה הרכישה. הלקוח או מי מטעמו המגיע לאסוף יחתמו על גבי מסמך המאשר את איסוף וקבלת הסחורה לשביעות רצונו ולאחר שבדקו את המוצר. לא יתקבלו לאחר מכן טענות אודות פגמים במוצר ואשר היה ניתן לגלותם בבדיקה סבירה, זאת למעט פגם נסתר. בעת איסוף ההזמנה יקבל הלקוח את הדרישה לתשלום/קבלה על הקנייה המקורית המשוכה על שמו
2.6    מובהר, כי ניתן להשלים רכישה המתבצעת באתר באמצעות פניה טלפונית ישירה למוקד שירות הלקוחות ולמסור את פרטי אמצעי התשלום בעל-פה ולא להקלידם באתר, ואולם רכישה כאמור תחשב כרכישה דרך האתר לכל דבר ועניין והיא תתאפשר רק לאחר שהלקוח יאשר במקום המתאים באתר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את תנאי התקנון.
3.    מיסים:
3.1    כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ, ככל שחל על פי דין באותה עת מדינת ישראל.
4.    תמחור ומבצעים:
4.1    החברה תהא רשאית מעת לעת ועל פי שיקול דעתה להציע מוצרים הנמכרים באתר או מוצרים אחרים במחירים מוזלים ו/או בהנחות ו/או במבצעים שונים ו/או לתת הטבות שונות.   
4.2    מבצעים כאמור יעשו לפרקי זמן, במועדים ובתנאים שהחברה תחליט על פי שיקול דעתה ולא יהיה בכך כדי להוות טענה של לקוח שרכש מוצר דומה במחיר גבוה יותר שלא במהלך מבצע.
4.3    מבצעים כאמור יוחלו ויעשו עד גמר מלאי מסוים שהוקצה לצורך המבצע ו/או עד מועד שתחליט החברה ו/או אף לפרק זמן שאינו מוגבל, והחברה תהא רשאית להפסיקם בכל עת וללא הצורך במתן הודעה מראש.
4.4    ברור וידוע ללקוח, כי מבצעים כאמור אינם תואמים מבצעים שיעשו במכירות ובירידים שלא במסגרת אתר האינטרנט.
4.5    לא תתאפשר החזרה או ביטול של מוצר ולא תתאפשר החלפה של מוצרים שנרכשו במסגרת מבצעים מיוחדים שייערכו באתר מעת לעת. רכישה של מוצר במסגרת מבצע הינה סופית ולא ניתנת לביטול או החלפה, למעט מקום בו קיים פגם במוצר.
4.6    ביטול של עסקה מחמת פגם במוצר תחייב את הלקוח להשיב כל הטבה שקיבל במסגרת הרכישה.
5.    קנין רוחני:
5.1    כל התוכן הנמצא באתר חב"ד שופ ו/או המקושר אליו, לרבות: תמונות, גרפיקה, טקסט, לוגו, תאורי מוצרים, קבצי מידע ותוכנה הנו רכושה הבלעדי של החברה ו/או ספקים שלה והוא מהווה קניין רוחני שלהם המוגן ע"פ דיני מדינת ישראל ודינים בינלאומיים לרבות לעניין קניין רוחני וזכויות יוצרים. כל העובר על חוקים אלה עלול לעמוד לדין.
5.2    חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בסימנים המסחריים הנמצאים באתר ו/או בתמונות ומידע הכלול בו כאמור לעיל, לרבות העתקה, שכפול, הפצה, פירסום וכיו"ב, לכל מטרה שהיא שלא בהסכמה מראש ובכתב של החברה או של בעל זכות הקניין ו/או של בעל הסימן המסחרי. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו במידע ובסימני מסחר המצויים באתר באופן העלול לגרום להטעיה ו/או בלבול של צרכנים אחרים.
5.3    רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
6.    פרטיות ואבטחת מידע:
6.1    אבטחת המידע באתר חב"ד שופ עומדת בתקנים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע ברשת. אנחנו עושים כל הניתן להגן על פרטי כרטיס האשראי שלכם והמידע הרגיש שלכם. האתר עובד בתקן PCI-DSS בו לצורך ביצוע תשלום הגולש מועבר ישירות לאתר מאובטח של חברת הסליקה כך שפרטי כרטיס האשראי שלכם אינו נשמר כלל בשרתי האתר. מספר כרטיס האשראי והפרטים הנוספים שאתם מזינים בעת הקנייה במערכת נשלחים ישירות אל חברת הסליקה ולא מאוחסנים באתר בשום צורה שהיא. בצורה זו נמנעת האפשרות מצד שלישי להגיע לפרטי כרטיס האשראי שלכם.
6.2    אנו מכבדים את פרטיותך. אנו לא נספק, בשום מקרה, מידע אישי הקשור לחשבונך לצד שלישי למעט מקרים הכרחיים להשלמת הביצוע העסקה, ההזמנה והמשלוח ו/או שירות שבחרת לרכוש. בכל מקרה - פרטי כרטיס האשראי לא יעברו לאף גורם.
6.3    אנו מצהירים כי למטרת אבטחת פעולותיך באתר ואבטחת המידע, מערכת האתר אוספת ומנתחת את כתובת פרוטוקול האינטרנט IP) המחבר את המחשב שלך דרך האינטרנט לאתר). פעילות זו מאפשרת מעקב ובירור פעולות לא חוקיות והגנה מפני ניסיונות מרמה.
6.4    שימוש בעוגיות: אנו מצהירים בזאת כי בזמן ביקורך באתר שומר שרת האתר קבצי טקסט "עוגיות", המשפרים את חווית הגלישה שלך. קבצים אלה מספקים לנו מידע ויכולת לשפר את השירותים ולהציע לך מוצרים בהתאם לאופן שימושך. השימוש בקבצים אלה הנו אוטומטי וללא פיקוח אדם. במדינת ישראל המשתמש לא חייב לספק פרטים אלה אך ללא הפרטים הללו לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים\שירותים באתר.
6.5    בכל הנוגע לפרטי אמצעי התשלום שמסרת (מספר כרטיס אשראי, מספר חשבון בנק וכיו"ב), השימוש בו יעשה כמובן אך ורק לשם ביצוע תשלום והוא אינו מועבר לשום גורם אחר למעט לשם ביצוע התשלום (כגון: חברת אשראי, בנק). יובהר, כי פרטי כרטיס האשראי מוזנים ישירות לאתר של חברת הסליקה והוא כלל אינו מצוי ו/או נשמר במאגרינו, כך שאין לחברתנו יכולת לעשות בו כל שימוש. חברת הסליקה היא חברת אישורית זהב – מבית קארדקום העומדת בתקן אבטחה (PCI) מחמיר ביותר.
6.6    לגבי מידע המתקבל אצלנו במסגרת ביצוע רכישת מוצר, נעשה גם כן שימוש למטרת ביצוע אותה פעולה בלבד ולצרכיה. המידע לא מועבר לגורם שלישי, למעט לכאלו שנדרש לעשות כן לשם השלמת הרכישה (למשל במקרה של משלוח תימסר הכתובת לחברת השליחויות או לדואר ישראל).
6.7    כתובת הדואר האלקטרוני שתימסר על ידך תשמר אצלנו ולא יעשה בה שום שימוש למעט לשם השלמת פעולת הרכישה אשר לשמה הוא נמסר והיא לא תועבר לכל גורם אחר, כגון, חברות קידום מכירות וכיו"ב.
6.8    ככל שתהא מעוניין שנעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני לשם עדכונך לגבי מבצעים הנעשים באתר, מוצרים חדשים, אירועים, הדבר יעשה אך ורק אם תאשר זאת במקום המיועד לכך באתר.
6.9    לגבי מידע לא מזהה שאינו יכול להיות מיוחס לאדם ספציפי (כגון: מספר כניסות, חתך גילאים וכיו"ב), אנו עושים שימוש אך ורק כדי לשפר את האתר שלנו לקהל הרחב וכדי לעדכן התנהלות מסחרית לגבי מפרסמים באתר. בכל מקרה לא יועבר מידע היכול לזהות משתמש ספציפי.
6.10    במקרים שאינם בשליטת החברה ואו הנובעים מכוח עליון או ממעשה פלילי מכוון של צד ג', לא נישא באחריות לנזק שיגרם ללקוח או למי מטעמו, ככל שיעשה בו שימוש על ידי צד ג' ללא הרשאה.
6.11    אנו נוכל לעשות שימוש במידע שברשותנו אם התקבל בידינו צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי או שמסירת המידע תעשה על-פי דין אחר.
6.12    כן נוכל לעשות שימוש במידע, במסגרת הליך משפטי אם יהיה בינינו לביניכם או במסגרת מחלוקת שתהא בינינו.
6.13    לבירור וקבלת הסבר בעניין אבטחת המידע והגנת הפרטיות באתר, הנכם מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות שלנו.
7.    קישורים באתר:
7.1    ככל וימצאו באתר קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם בבעלותינו (כגון פרסומים של מפרסמים שונים, מודעות פרסום וכיו"ב ואף ספקי מוצרים הנמצאים באתר), נבהיר, כי התוכן והמידע המפורסם באתרים אלו אינו בידיעתנו, אינו בשליטתנו ואין לנו כל אחריות אליו. ככל שיפורסם שם נתון ו/או מידע שגוי ו/או מטעה ו/או שאינם הולמים ו/או שאינם מוסריים ו/או פוגעים בתקנת הציבור ובכלל זאת שיש בהם להעליב אדם ו/או ציבור מסויים ו/או מקוממים ו/או שמהווים עבירה כלשהי על פי הדין, אנו איננו אחראים לכך בשום צורה ודרך ולא נהיה אחראים לכל נזק ו/או פגיעה שיגרמו לכם או למי מטעמכם כתוצאה מכך. הסתמכותכם על מידע כאמור הינה באחריותכם הבלעדית.
7.2    אנו גם איננו אחראים לכך שתכנסו דרך קישור כאמור לאתר שאיננו מאובטח ו/או מוגן מפני וירוסים וכתוצאה מכך תפגעו. גם איננו אחראים לכך שהקישורים שיופיעו יהיו פעילים ו/או תקינים ויובילו אתכם לאתר המבוקש או לאתר פעיל.
8.    מידע פרסומי:
8.1    אם לא היה ברצונך לקבל מאתנו מידע שיווקי, דברי פרסום, מבצעים ומידע אודות פעילויות, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני, שיחה מוקלטת, מסרונים, דואר רגיל, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי וכיו"ב אמצעים מקובלים אחרים על פי פרטי התקשורת שנמסרו על ידי הלקוח בעת רכישת מוצר, תידרש לסמן זאת במקום המיועד לכך באתר ובמסגרת הליך הקניה.
8.2    בכל מקרה, תוכל בכל עת לפנות לחברה ולדרוש על הפסקת קבלת מידע כאמור, וזאת בדרך של מתן הודעה בכתב ו/או בדרך שבה מועבר לך המידע, הכל לפי בחירתך.
9.    ביטול עסקה והחזרת מוצר:
9.1    על פי דין, כל הרוכש מוצר בעסקה מרחוק, כגון: דרך אתר אינטרנט, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). אנו ממליצים לעיין בהוראות חוק הגנת הצרכן טרם ביצוע הרכישה.
9.2    להלן נביא בתמצית את כללי הביטול, המפורטים באופן מלא בחוק הגנת הצרכן והם אלו המחייבים.
10.    זכות לביטול ודרכי ביטול:
10.1    בעסקת מכר מרחוק של מוצר רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14 (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם; ביטול עסקה יעשה באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות, ווידוא קבלתו באמצעות תכתובת מייל.
10.2    החזרה של מוצר/משחק או כל אביזר הנמכר באתר שנמסרו ללקוח תתאפשר אך ורק במידה שלא נעשה בהם שימוש והם באריזתם המקורית כפי שנמסרו ללקוח. לא תתאפשר החזרת מוצרים שעברו שימוש כזה או אחר. בכל מקרה אחר שיקול הדעת אם להחזיר את המוצר או ערכו או חלק ממנו יהיה נתון לחברה או מי מטעמה.
11.    תוצאות ביטול עקב פגם או אי התאמה:
11.1    במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או בשל אי התאמה בין המוצר לבין פרטי המוצר כפי שנמסרו לך בנוגע למוצר בעת הרכישה או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע בעת הרכישה או בשל הפרה אחרת של תנאי החוזה בינינו, אנו נשיב לכם את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידיכם עד מועד הביטול תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול ונבטל את החיוב בשל העסקה לגבי חיובים שטרם בוצעו. אנו נמסור לכם העתק מביטול החיוב ולא נגבה דמי ביטול כלשהם. אם קיבלתם כבר את המוצר, יש להחזירו לכתובת שתתואם לפני שליחת המוצר עם נציג מטעם החברה. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, כפי שקבלתם אותה במעמד האיסוף/משלוח.
11.2    חשוב להבין, כי התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכן שוני בין תאור ומראה המוצר, כפי שהוא באתר, לבין מראהו במציאות, זאת בין היתר בשל המגבלה להעביר מצג מדויק באמצעות תמונה המופיעה על גבי מחשב. משכך, אנו ממליצים כי טרם הרכישה תתאמו עם נציג המכירה ותגיעו לבדוק את המוצר שברצונכם לרכוש, תראו אותו בעיניכם ומקרוב.
11.3    בנוסף, ייתכן ויצגו באתר מוצרים שאינם מיובאים/מיוצרים על ידי חב"ד שופ ו/או ע"י המרכז לחינוך ושליחות - ניידות חב"ד בע"מ אלא על ידי ספק/יבואן אחר. המידע המסחרי, תיאור המוצר והמפרט שלו, יובא באתר באופן שיימסר לנו על ידי אותו ספק. במקרים בהם מקורו של מידע כאמור יהיה מצדדים שלישיים, האחריות על כך תחול על הצד השלישי ולא תוכלו לבוא אלינו בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע זה. אין באמור כדי לגרוע מזכותכם שבדין לבטל עסקאות כמפורט לעיל ובהתאם לדין במקרה של אי התאמה, פגם וכיו"ב.
11.4    כל ביטול עסקה יבטל באופן אוטומטי כל הטבה ו/או זכות ו/או מתנה שקיבל הלקוח במסגרת העסקה ו/או בעטייה, והלקוח ישיב הטבה זו מייד עם ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר.
11.5    בכל מקרה, במקרה של ביטול עסקה כאמור, לא תעמוד לכם שום זכות לתבוע נזקים בגין הביטול וזכותכם מתמצה בקבלת השבה את הכספים ששילמתם עד אותו עת וביטול חיובים עתידיים.
12.    תוצאות הביטול שלא בשל פגם או אי התאמה:
12.1    במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או שלא עקב אי התאמה, כאמור לעיל, אנו נשיב לכם את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידיכם עד מועד הביטול תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול ונבטל את החיוב בשל העסקה לגבי חיובים שטרם בוצעו. במקרה כזה לא נגבה מכם תשלום אך החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 50 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם,  ובנוסף 0.98% מסכום העסקה הכוללת בעסקאות אשראי.
12.2    אם כבר קיבלתם את המוצר, עליכם להחזירו בכוחות עצמכם ועל חשבונכם למקום בו אספתם את המוצר. אם תבקשו שהמוצר ייאסף מביתכם תאלצו לשאת בעלות בגין דמי השילוח/איסוף.
12.3    החזרת המוצר תעשה רק אם לא נעשה בו שימוש, שלאחר מכן לא תוכלו לבטל את העסקה ו/או להחזיר את המוצר. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, ככל שקבלתם אותה במעמד האיסוף.
12.4    כל ביטול עסקה יבטל באופן אוטומטי כל הטבה ו/או זכות ו/או מתנה שקיבל הלקוח במסגרת העסקה ו/או בעטייה והלקוח ישיב הטבה זו מייד עם ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר.
13.    נזקים שנגרמו למוצר:
13.1    על פי הוראות החוק להגנת הצרכן, אין בהוראות שתמציתם פורטה לעיל, כדי לגרוע מזכותו של בעל האתר לתבוע מכם נזקים בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה במצבו ו/או לאריזתו שנגרמה לאחר שהמוצר נמסר לכם, וזאת גם לגבי ביטול עסקה בשל פגם ו/או קלקול ו/או אי התאמה במוצר לאורה ביטלתם את ההסכם.
14.    אחריות למוצרים:
14.1    האחריות הניתנת למוצרים השונים המוצעים למכירה באתר הינה בהתאם לשימוש סביר במוצר ולטווח של חודש אחד. מעבר לטווח האמור ההחלטה תהיה בבלעדיות החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לבירורים והבהרות ניתן לפנות בשאלה לשירות הלקוחות. 
14.2    השימוש במוצרים מיועד אך ורק לילדים מעל גיל 3 ובהשגחת מבוגר, אין להשאיר את המוצרים בידי ילדים ללא השגחת מבוגר וזאת במידה ולא כתובה הגבלת גיל/אחריות מבוגר אחרת על המוצר.
14.3    במוצרים המיוצרים ו/או מסופקים ע"י ספקים חיצוניים אחריות הצרכן לבדוק את הגבלת גיל השימוש אל מול ספק המוצר, על כל פנים לא תישא החברה באחריות על נזק ישיר או עקיף הנגרם ממוצרים המיוצרים/מסופקים ע"י חברות חיצוניות.
14.4    השלמת הרכישה מהווה הצהרה שלכם כי קראתם את תנאי האחריות בגין המוצר וקבלתם אותה עליכם. תנאי האחריות מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם בינינו לביניכם.
14.5    החברה לא תהא אחראית לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש במוצר שנרכש באתר שנעשה בניגוד להוראות היצרן ו/או בניגוד להנחיות נוספות לשימוש שיינתנו לו על ידי החברה, בין אם במסגרת הרכישה ובין אם במועד האיסוף.
15.    מדיניות משלוחים:
15.1    איסוף עצמי (ללא עלות) - תוך 2 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, בתיאום מול הלקוח.
15.2    שליח עד הבית (בתשלום) - עד 10 ימי עסקים. החבילה תגיע לכל מקום, בהתאם למדיניות השליחויות של חברת ההפצה.
16.    כללי:
16.1    השירות באתר הינו כפי שהוא (AS IS) ולא תעמוד ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או העדר התאמתו ליכולות, דרישות וצרכיו של הלקוח.
16.2    כל עיכוב או מניעה לבצע התחייבות כלשהי שהתחייבנו בהסכם זה הנובעים מאירוע שאינו בשליטת החברה מכח עליון או מפגעי טבע ו/או ממלחמה וכיו"ב, לא יהווה הפרה של הסכם זה.
16.3    תנאים אלה ממצים את כל המוסכם בינינו לביניכם בכל הקשור לביצוע פעולות ורכישה באתר זה.
16.4    הדין החל על השימוש באתר זה ועל התנאים בתקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב והמרכז.