אהבת ישראל במשנת הצמח צדק

 
48.00 ₪
מק"ט 4568


שיתוף:

אהבת ישראל במשנת הצמח צדק הינו ביאר מורחב של מצוות אהבת ישראל במשנתו של אדמו"ר הצמח צדק. הרעיון המרכזי של הספר הוא - הקשר בין אהבת ישראל ותפילה, שרק באמצעות ההקדמה לתפילה "הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך", תתקבל תפילת היהודי לטובה ולברכה.

הספר יצא לאור במסגרת ספרי "חסידות לעם" מאת הרב יקותיאל גרין, ובו המאמר אודות מצוה זו מהספר "דרך מצותיך", המופיע במהדורה זו כשהוא ערוך בצורה נאה, מנוקד ומבואר בהרחבה וביסודיות.

אהבת ישראל היא אחד הנושאים המרכזיים המתבארים בתורת חב"ד. אדמו"רי חב"ד לדורותיהם, השכילו להבהיר, שאהבת ישראל גולשת הרבה מעל ומעבר ליחסי אנוש בסיסיים, לאור המבואר בתניא, כי "ואהבת לרעך כמוך" מהווה יסוד לכל התורה כולה. הבעש"ט הקדוש אמר, שאהבת ה' היא השער הראשון המוליך לחצרות ה'. אדמו"ר הזקן אמר לנכדו הצמח צדק, כי העושה טובה ליהודי כציווי התורה ב"ואהבת לרעך כמוך", שערי היכלי מעלה פתוחים לפניו.