קונטרס ומעין

 
25.00 ₪
מק"ט 1372


שיתוף:

קונטרס ומעין מבית ה' יצא והשקה את נחל השיטים כולל סדרת מאמרי חסידות של אדמו"ר הרש"ב, העוסקים בביאור הפסוק הנ"ל על פי החסידות.

תוכן הקונטרס הוא שבכל יהודי יש התוקף הנובע מהחכמה שבנפש והוא המעין המשקה גם את נחל השטים, שטות היצר הרע. הנלכד בפתויי היצר הרע צריך לעורר תוקף זה. בכך יוכל לעשות בפועל ההיפך מנטיותיו הטבעיות ובזה יברר חומרו הגס ויתנהג על פי הדעת דקדושה.

את הספר קונטרס ומעין חיבר הרבי הרש"ב לאור בקשתם של ארבעים ושמונה קהילות חסידיות לחומר לימודים בחסידות, שיהיה לפי ערכם ויביא לחיזוקם בעבודת ה' על פי דרכי החסידות. ואכן, כלשונו של הרבי הריי"צ, הספר קונטרס ומעין, למרות תכנו העמוק והעשיר, מבואר באופן כזה "שגם אנשים בינונים יוכלו להבינו".