כפר חב"ד - לקט שיחות ומכתבים

 
68.00 ₪
מק"ט 4775


שיתוף:

הספר "כפר חב"ד – לקט משיחות ומכתבי כ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל מליובאוויטש על כפר חב"ד" - במהדורה חדשה, מעודכנת ומורחבת. הספר החדש מקיף למעלה משבע מאות עמודים משיחות הקודש, אגרות הקודש וכלל התייחסויות הרבי לכפר חב"ד, והוא הופיע במהדורה איכותית ומפוארת, ובצבע מלא.

שני שערים הם לספר החדש:

השער הראשון הוא "הוראות והדרכות, עידודים וברכות". שער זה כולל שנים עשר פרקים, כדלהלן: פרק ראשון - המייסד והמנהל - כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ; פרק שני - מטרתו וייעודו; פרק שלישי - חשיבותו וייחודו של כפר חב"ד; פרק רביעי - ביסוסו והתפתחותו של כפר חב"ד; פרק חמישי - מנהלי הכפר; פרק שישי - ההתיישבות בכפר וסוג התושבים; פרק שביעי - ואהבת לרעך כמוך - אחדות וקירוב לבבות; פרק שמיני - תפארת הכפר - מוסדות התפילה, התורה והחינוך בכפר חב"ד; פרק תשיעי - בנינו ערבים בעדינו – החינוך בכפר חב"ד; פרק עשירי - ארגונים, מוסדות ופעולות בכפר; פרק אחד-עשר - על המחי' ועל הכלכלה - אמצעי הפרנסה בכפר חב"ד; פרק שנים-עשר - דרך ארץ - ניהול תקין ומסודר.

השער השני הוא "מעגל השנה". שער זה כולל מברק לראש השנה; שיחות לבאי כח כפר חב"ד - בעת מסירת האתרוגים; מברק לחג הסוכות; מברקים להקפות שניות במוצאי שמחת תורה; "יחידות כללית" לתושבי כפר חב"ד; מברקים לי"ט כסלו; מברקים ליו"ד שבט; מכתבים לחג הפסח; מברקים לחג השבועות; מברקים לי"ב תמוז; מכתבים בקשר להגרלה לנסיעה לרבי.

הספר "כפר חב"ד" ראה אור בשנים תשס"ג – תשס"ד, בשני חלקים, בעריכת הגה"ח הרב אברהם שמואל בוקיעט ז"ל, משלוחי הרבי לארץ הקודש ומשפיע בית הכנסת "ישראל ארי' לייב" בכפר חב"ד. בחלוף עשרים שנה, ספר זה נערך במהדורה חדשה ומורחבת, כאשר בהוצאה החדשה ישנם שורת מעלות חשובות:

לכל לראש, במהדורה החדשה אוחדו שני חלקי הספר "כפר חב"ד" וי"ב פרקיו לכרך אחד, כך שעתה נקל יותר לכל מבקש למצוא את מכלול ההתייחסויות של הרבי בכל נושא השייך לכפר חב"ד בכרך אחד, דבר דבר על אופנו.

כמו כן, במשך עשרים השנים שחלפו מאז שנדפסו שני חלקי "כפר חב"ד", התפרסמו בספרים חדשים וב'תשורות' אשר ראו אור עוד שורה ארוכה של אגרות-קודש, מענות וכתבי יד חדשים מהרבי, שלא נכללו בספרים שיצאו לאור, ובראשם הספר "התמים הראשון" אודות רבו הראשון של הכפר הגה"ח הרב שניאור זלמן גרליק ז"ל, וכן הספר "הרב אשכנזי", אודות רבו הקודם של הכפר הגה"ח הרב מרדכי שמואל אשכנזי ז"ל. בספר שלפנינו באו אפוא הוספות רבות ונכבדות מהתייחסויות הרבי לכפר חב"ד, ונכללו במקומם המתאים.

עקב איחוד שני הספרים לכרך אחד, והחומר הרב שהתווסף במהדורה זו, התווספו במהדורה החדשה פרקים חדשים, ובראשם - פרק "בנינו ערבים בעדינו", פרק מיוחד המגיש את כלל התייחסויות הרבי לחינוך הבנים והבנות בכפר חב"ד.

כמו כן, לחשיבות ולמרכזיות העניין, נערכו בספר בפרק-משנה מיוחד את כלל התייחסויות הרבי להתוועדות חג הגאולה י"ט כסלו המרכזית בכפר חב"ד, וכן חלק מן הפרקים ומפרקי-המשנה של הספר נערכו ונסדרו מחדש.

זאת ועוד: מדור ה'הוספות' של הספר כפר חב"ד הורחב רבות. בתחילתו מובאת סקירה היסטורית מקיפה מלווה בתצלומים נדירים על התייסדות כפר חב"ד. בהמשך מובאת סקירה מקיפה על מאורעות שנת תשט"ז בכפר חב"ד – רצח התלמידים ביד החמשה וביקור שלוחי הרבי בארץ הקודש. כמו כן מובאת בספר סקירה על הקמת "בית שז"ר" בכפר. סקירה נוספת ומיוחדת המובאת במדור ההוספות – היא מאורעות השתתפות הרבי שלושה פעמים בהכנסת ספרי תורה לכפר חב"ד.

בחלקו האחרון של מדור ההוספות מובאת סקירה נרחבת ומקיפה על בניית "בית אגודת חסידי חב"ד" 770 בכפר חב"ד, המלווה בתצלומים רבים ובפרוטוקולי ועד כפר חב"ד מתקופת בניית 770.

במדור ה'הוספות' מובא גם שורה של תצלומי אגרות קודש ומענות קודש מהרבי אודות כפר חב"ד, וכן לקט נרחב של תמונות היסטוריות השייכות לתוכן פרקי הספר, מארכיונו של ר' שמואל ריבקין.