ונפשו קשורה בנפשו

 
55.00 ₪
מק"ט 4782


שיתוף:

ונפשו קשורה בנפשו - מאת הרב מנחם מענדל הכהן פרדימן.

ספר זה מיוסד על קונטרס 'כללי החינוך וההדרכה', שמובאת בו משנתו החינוכית של אדמו"ר הריי"ץ – רבי יוסף יצחק – מליובאוויטש נ"ע.

הספר 'כללי החינוך וההדרכה – עונג ורצון כדרך חיים בעבודת השם' נכתב בשפה פשוטה, קולחת וזורמת ושווה לכל נפש. שולבו בו דוגמאות, סיפורים ומשלים. המטרה שעמדה מול עיני המוציא לאור הינה להנגיש את הכללים והעקרונות שמביא הרבי בקונטרס 'כללי החינוך וההדרכה', לכלים מעשיים בחינוך הילדים והתלמידים בחיי היום יום.

קונטרס 'כללי החינוך וההדרכה' הינו ספר נחוץ לכל העוסקים בחינוך, וחשיבותו רבה ועצומה. הכללים, ההדרכה והעקרונות שמפורטים בו יסודיים, מעמיקים ושימושיים ביותר עבור כל אדם בכלל, ועבור מחנך בפרט. התועלת שישיג כל מי שיתעמק בספר זה וילמד אותו על בוריו היא לאין ערוך מהתועלת שישיג מספרי חינוך רבים אחרים.

הוכחה לייחודיותו של קונטרס 'כללי החינוך וההדרכה' רואים אנו גם מתוך החשיבות הרבה שמייחס לו הרבי. להלן דוגמאות מספר, בנוסף לקטעים המובאים להלן משיחות ואגרות קודשו:

א. מאמר 'כללי החינוך וההדרכה' היה בין הספרים הראשונים שהרבי מצא לנכון להדפיס, עוד טרם קבלת הנשיאות, זמן קצר לאחר שהתמנה ליושב ראש ועד הפועל של מחנה ישראל (ה'מרכז לענייני חינוך' והוצאת ספרים קה"ת, ההוצאה לאור החב"דית).

ב. כנשיא ה'מרכז לענייני חינוך', קבע הרבי כי אחת ממטרותיו (וכפי שנדפס בסוף ספר ה'יום יום') היא: "שיעורים פדגוגיים – לתת אפשרות למורים חרדיים להשתלם, להשתכלל ולהתמחות במקצוע ההוראה בלימודי קודש". סביר להניח כי מאמר 'כללי החינוך וההדרכה' היה הציר המרכזי בתחום זה.

ג. בשיחת שבת פרשת שופטים ה'תנש"א מבאר הרבי שבזמן הגלות היה צורך ב"שופטים ושוטרים", אך ככל שמתקרבים לגאולה, עליה נאמר "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה", פוחת הצורך בשוטרים; את מקומם מחליפים היועצים. עיקרון זה תקף גם לגבי החינוך בדורנו, דור הגאולה. חינוך בעידן של גאולה צריך להיות מוכוון לאור השאיפה להיות פחות שוטר ויותר יועץ.

ראוי לציין כי גם אם אמנם מובאים ופזורים בספרי רבותינו נשיאינו התייחסויות רבות לנושא החינוך וישנם קטעים ומאמרים רבים שמוסברים בהם עקרונות בנושא חשוב זה, אין בנמצא משנה חינוכית סדורה ומקיפה שיוצרת מבנה שלם, מפורט וברור בנושא חינוך.

מאמרו של הרבי הריי"ץ 'כללי החינוך וההדרכה' הינו היחיד שעושה זאת; בדוגמת ספר התניא, ספר מקיף שמצד אחד מבהיר ומסביר את מבנה הנפש על כל ביטוייה ופעולותיה, ומצד שני נותן פתרונות מדויקים לכל האתגרים בפניהם עומד כל אדם, ומציע את אופני ההתמודדות הנכונים בהתאם, לעבודת השם באמת.

יש מקום לומר שספרי חינוך באופן כללי הינם בגדר 'חומר למחשבה' בלבד. אין בהם הבטחה ברורה להצלחות חוזרות. אם מחנך כלשהו מתאר סיפור הצלחה שנחל כאשר פעל לפי עיקרון חינוכי מסוים, אין זאת אומרת שבמקרה אחר – גם אם הוא נראה דומה לכל פרטיו למקרה הראשון – תחזור ההצלחה ותשכפל את עצמה.

מה שאין כן ב'כללי החינוך וההדרכה', חיבור שבו מציג הרבי הריי"ץ תהליך חינוכי שיטתי מסודר ומפורט, צעד צעד מראשית תחילת החינוך ועד ההגעה בעזר השם ליעד – עבודת השם מתוך עונג ורצון.

'כללי החינוך וההדרכה – עונג ורצון כדרך חיים בעבודת השם'; ספר ששמו מעיד על תכליתה של כל עבודה חינוכית באשר היא. הקו המנחה של כל הורה ומחנך צריך להיות מותווה על ידי המטרה העליונה אותה עליהם להציב לנגד עיניהם: הובלת הילד לעבודת השם שכל כולה עונג ורצון.