הלכה למעשה - פסח, מהודרת כיס

 
29.00 ₪
מק"ט 1698-2


שיתוף:

הספר נכתב במתכונת ייחודית, המאפשרת ללומד להגיע לידי מיצוי לימוד הלכות החג באופן יסודי. מבנה הספר כולל בתוכו כמה חלקים שונים המרכיבים ביחד תמונה שלימה ומקיפה, המביאה את הלומד לידי ידיעה בהירה ביסודות ההלכה וטעמי המנהגים, ולהתמצאות רחבה בפרטי ההלכה.

להלן יוצג מבנה הספר ותוכנו:

הלכות ומנהגים

עיקרו של הספר מורכב מהלכות החג ומנהגיו. מאחר ובחג הפסח חמץ אסור בו ב'משהו',  וישראל קדושים נזהרים ומחמירים בו, על כן יש לבאר כראוי את עיקרי ההלכה –  אלו המחויבים מצד הדין, וכן את הדברים הנוספים לעיקר ההלכה, שהם הדברים הראויים לעשותם לכתחילה, והמנהגים שהושרשו בהלכה בעקבות זהירותם של בני ישראל.

בפרקים העוסקים בהלכות, הושם דגש בכל הלכה – אם היא מעיקר הדין או שהיא מנהג ישראל אשר תורה הוא, או שהיא 'הנהגה טובה'. דבר זה הודגש באמצעות מילות פתיחה מתאימות. כאשר נכתבה הלכה ברורה, סגנון פתיחת המשפט הוא: "יש להקפיד", יש לעשות" וכדומה. כמובן, שאם זו הוראה מרבותינו נשיאנו – אף שלא נכתבה בספרי ההלכה, השתמשנו בניסוח זה. כאשר הובא מנהג הפשוט –  הנוסח בפתיחת המשפט הוא, 'נוהגין'. ובמקרים מסוימים כאשר המנהג אינו מוכרח ואינו נהוג אצל כולם, נכתב "יש נוהגין".

מתוך הדקדוק בנוסח ההלכות, יוכל כל אחד לדעת מה היא עיקר ההלכה ומה הם תוספותיה. דבר זה משפיע על ידיעת ההלכה – וכן בעת הצורך, ניתן לשאול רב האם אפשר להקל בפרטים מסוימים – שאינם מעיקר הדין.

בחלק מן ההלכות ישנם מחלוקות שונות בין רבני חב"ד, בהבנת דברי אדמו"ר הזקן ובהוראות רבותינו נשיאנו. מאחר ורבנים גדולים וחשובים עומדים בכל צד של הדיון ההלכתי, הובאו בהלכות אלו הצדדים השונים והדיעות החלוקות. במקרים אלו, יעשה כל אחד כהוראת רבו אשר מורה לו את דרכו במהלך כל השנה.

הקדמות להלכות

עבודה גדולה וייחודית נעשתה בספר זה – והיא ההקדמות להלכות. דרכם של ספרי ה'ליקוטים' להביא את ההלכות הנצרכות והדברים הנוגעים למעשה. אך כבר אמרו רבותינו "לעולם ישלש אדם שנותיו . . שליש במשנה ושליש בתלמוד". היינו, שאין להסתפק בלימוד ה'משנה' – ההלכה, אלא יש ללמוד את 'התלמוד' – שהן, טעמי ההלכות. כך ניתן להבין היטב את ההלכה, לזכור אותה, ולהתנהג לפי הדרכותיה כראוי.

לשם מטרה זו, נכתבה הקדמה מפורטת לפני כל פרק ופרק, המסבירה את יסודות ההלכה – החל מתורה שבכתב, ובהמשך – לביאורי המצווה בתורה שבעל פה, עד לספרי הפוסקים האחרונים. וכמובן, ביאורי רבותינו נשיאינו באותו עניין.

דרכו של אדם לחפש את מבוקשו ללא מאמץ – ובאם ניתן להגיע למטרה בדרך קלה, הרי שכך אדם יבחר את דרכו. אולם במקרה דנן, מומלץ ביותר לכל מי שנוטל את הספר ללמוד בו – לעבור ביסודיות על ההקדמות ללימוד ההלכות. לימוד זה ייתן טעם וחיות מיוחדת בכל קיום הלכות החג, ויאפשר ללומד להסביר את טעמי ההלכות לבני ביתו ולילדיו הקטנים – דבר שיגביר את שמירת החג בהידור בביתו ובמשפחתו – כפי רצון ה' יתברך, וכהוראת ההלכה.

הערות ועיונים

במהלך הספר צוינו מקורות ההלכה. כדרכה של תורה, ישנן הלכות אשר לא נפסקו באופן ברור בספרי ההלכה הקדמונים – ויש לברר מתוך הכתובים ולהסיק את מסקנת ההלכה. בהלכות מעין אלו ישנן דיונים ובירורים ארוכים, על מנת להגיע למסקנת ההלכה הנכונה בסייעתא דשמיא. אך למען ירוץ הקורא בספר, בחרנו שלא להביא בגוף הספר את הדיונים והפלפולים שישנם בהלכות שונות, ואלו הובאו ב'עיונים' שבסוף הספר. במקרה שבה הוצגה הלכה אשר יש בה דיון ובירור הלכתי – צוין בהערה 'ראה בעיונים'. כך יוכל הלומד לעיין כשעתותיו בידו, בדיון ההלכתי שסביב ההלכה, ובמקורותיה של הלכה זו.

קביעות שנים

חג הפסח במשך השנים, יכול לחול בימים שונים בשבוע. פעמים חג הפסח חל בשבת או ערב פסח חל בשבת. בשנים אלו משתנות ההלכות לפי בהתאם לאותה קביעות, וכן יש בהן הדרכות מיוחדות לאופן ההנהגה בזמנים אלו.

על כן, ייחדנו בספר זה פרקים העוסקים בהוראת ההנהגה לשנים אלו. דבר זה, מסייע על ידיעת ההלכה בזמנים אלו, בצורה ברורה ושווה לכל אחד ואחד.

מנהגי הרבי

זכה דורנו, דור השביעי – אשר נתן לנו הרבי את הזכות והאפשרות לדעת את סדר הנהגתו הקדושה ב'ליל הסדר'. במשך כעשרים שנה נתן הרבי רשות לתלמידי התמימים, להיות איתו עמו בביתו הקדוש של כ"ק אדמו"ר הריי"ץ – עת ערך שם את 'ליל הסדר'. התמימים שזכו להיות בקודש פנימה, רשמו את הנהגות הרבי מ'ליל הסדר', וכך הותירו לנו לדעת את סדר ההנהגה הקדושה של הרבי.

בספר זה, הובאו פרטי ההנהגה של הרבי בעת עריכת הסדר. כך שהרוצה לדעת את הנהגתו הקדושה של הרבי, וללכת בעקבותיה – יוכל למצוא את מבוקשו בספר זה.

הגדה של פסח

לאחרי כל ההכנות לחג, ולימוד הלכותיו – פעמים, אשר כשמגיעים ל'ליל הסדר', מחמת המאמץ בהכנת החג וסידור צרכיו, מתקשים לזכור את פרטי ההנהגה הרצויה בלילה זה. לשם כך, הובאה בסוף הספר 'הגדה של פסח' – מאירת עיניים. בין קטעי ההגדה, נוספו הנחיות מעשיות המחויבות על פי ההלכה, וכן את ההנהגות שנמסרו מרבותינו נשיאנו. חלק מההוראות כבר נכתבו על ידי רבינו הזקן בעצמו. בהגדה זו נוספו ההנהגות שהתווספו במרוצת הדורות על פי הוראות רבותינו נשיאנו והנהגתם בקודש.

לראיון מקיף עם הרבנים עורכי הסדרה