סט דבר מלכות - 2 כרכים

 
95.00 ₪
מק"ט 3606


שיתוף:

דבר מלכות הינו השם שניתן לשיחותיו של הרבי מהשנים תנש"א-תשנ"ב. 

שיחות אלו מיוחדות בתוכנם, בהם מבאר הרבי איך כל פרט ופרט קשור לגאולה. יחודיות נוספת ומשמעותית יש להוראות המיוחדות אותן נתן הרבי בשיחות אלו.

ידועות מבינהן: ההוראה משבת פרשת תזריע-מצורע תנש"א בה אמר הרבי כי הדרך הישרה, הקלה והמהירה לפעול התגלות וביאת משיח בעולם היא על-ידי לימוד ענייני משיח וגאולה, ההוראה משבת פרשת שופטים תנש"א אז אמר הרבי כי צריך לפרסם לכל אנשי הדור כי יש נביא בדור שהוא היועץ והשופט, ההוראה מכינוס השלוחים בשנת תשנ"ב אז אמר הרבי כי השליחות היחידה שנותרה היא קבלת פני משיח צדקנו ועוד.

חשיבות נוספת ישנה לשיחות אלו, על פי הוראתו של הרבי אחרי פטירתו של הרבי הריי"צ, ללמוד ולדקדק דווקא בשיחות שנאמרו בשנה האחרונה, ואף אמר שבהם ישנם "התשובות על כל השאלות"!

"והלואי היו מדקדקים אנ"ש, ובפרט התמימים, בדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אפילו בשיחותיו ובפרט אלו משנת השי"ת והשנה שקדמה לה י" – אגרות קודש, חלק ד' עמוד כ"ד

ביקורות הגולשים

מבוסס על 1 ביקורת כתיבת ביקורת